Google BookmarksRSS Feed
Zaloguj

Zaloguj się do konta

Login *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

 

REGULAMIN MOTELOWY:

§1

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Motelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Motelu. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Motelu Ekotrans

 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji Motelu oraz do pobrania ze strony www.ekotrans.com.pl

 4. Opiekunem Gościa jest Recepcja Motelowa – Telefon Wewnętrzny 50.

§2

DOBA MOTELOWA

 1. Pokój motelowy wynajmowany jest na doby motelowe.

 2. Doba motelowa w pokojach trwa od godz. 1400 do godz. 1200 dnia następnego.

 3. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić niezwłocznie. Motel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.

 4. Motel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w motelu, w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.

 5. Gość za dodatkową opłatą w przypadku nie spełnienia się warunków określonych w § 2 ust. 3 i 4 może przedłużyć dobę motelową w pokoju. Opłaty za przedłużenie doby motelowej kształtują się w sposób następujący:

 • przedłużenie doby motelowej do godz. 1600 podlega opłacie 40,00 PLN,

 • przedłużenie doby motelowej do godz. 2000 podlega opalcie 70,00 PLN,

 • przedłużenie doby motelowej po godz. 2000 podlega pełnej opłacie za dobę motelową.

§3

REZERWACJA I MELDUNEK

 

 1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie karty meldunkowej.

 2. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 3. Osoby niezameldowane w Motelu mogą przebywać gościnnie w pokoju motelowym
  od godz. 700 do godz. 2200.

 4. Motel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu motelowym lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników Motelu lub innych osób przebywających w Motelu.

 5. Motel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt oraz dodatkowo 200,00 PLN/dobę na dodatkowe usługi.

 6. W przypadku nie odwołania rezerwacji pokoju w terminie do godz. 1800 w dniu przyjazdu lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Motelu, Motel obciąży Gościa opłatą za pierwszą dobę motelową.

 7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Motel nie zwraca opłaty za daną dobę motelową.

§4

USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

 1. Motel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących, jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń w Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.

 3. Motel ma obowiązek zapewnić Gościom:

  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Motelu,

  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,

  • sprawną pod względem technicznym obsługę; a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie, Motel dołoży starań, by w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

 1. Dodatkowo na życzenie Gościa Motel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

  • budzenie o wyznaczonej godzinie,

  • zamawianie taxi,

§5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Na terenie Motelu dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.

 2. Gość Motelu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Motelu, powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób lub osób odwiedzających te ostatnie. Motel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Cennik wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Motel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Motelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Motelu.

 4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.

 5. Motelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Motelu w razie opóźniania się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

§6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MOTELU

 1. Motel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 3. Motel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną tylko i wyłącznie, gdy przedmioty te zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.

 4. Motel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu motelowym.

§7

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju motelowym będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Motel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Motelu. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze przechowywane będą przez okres 24 godzin.

§8

CISZA NOCNA

W Motelu od godziny 2200 do godziny 700 dnia następnego, obowiązuje cisza nocna.

§9

REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień, w jakości świadczonych usług.

 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.

 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10

DODATKOWE

 1. Za dodatkową opłatą Motel akceptuje zwierzęta w wybranych pokojach, jednakże właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do prowadzenia go na uwięzi na terenie Motelu oraz do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę.

 2. W Pokojach Motelowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, oraz używania urządzeń elektrycznych niebędących na wyposażeniu pokoju.

 3. W pokojach motelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.

 4. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ze zm.) przez P.H.U. EKOTRANS Grzegorz Krawiec z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy Ul. Generała Władysława Sikorskiego 52, 97-300 Piotrków Trybunalski dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Motelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Motel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Zakazuje się prowadzenia w Motelu akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.

 5. Gość nie będzie powodować, a Motel nie będzie pozwalał na powodowanie nadmiernego hałasu na terenie Motelu, wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z pokoju motelowego, ani w inny sposób przeszkadzał, szkodził, czy irytował pozostałych Gości Motelu.

 6. Poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach motelowych i ich wyposażeniu.

 

 

Zatwierdził

Grzegorz Krawiec

 


 

Załącznik 1 do Regulaminu Motelowego

Lista Rzeczy Ruchomych w Pokoju – Ceny w PLN

TELEWIZOR

2.500,00

LAMPKA NOCNA

300,00

TELEFON

150,00

LUSTRO ŁAZIENKOWE

200,00

MALOWANIE POKOJU - ŚCIANY

1.200,00

MALOWANIE SUFITU – ŁAZIENKA POKÓJ

800,00

WYKŁADZINA - WYMIANA

1.200,00

PODUSZKA

150,00

KOŁDRA

350,00

PRZEŚCIERADŁO

50,00

POSZEWKA PODUSZKI

50,00

POSZEWKA KOŁDRY

100,00

RĘCZNIK MAŁY

150,00

RĘCZNIK DUŻY

200,00

KABINA PRYSZNICOWA

1.500,00

DESKA SEDESOWA

200,00

ROLETY OKIENNE ( 1 szt.)

200,00

PILOT TV

150,00

SZAFA UBRANIOWA

1.000,00

SZAFKA NOCNA

600,00

BIURKO

600,00

KOMODA

1.000,00

KRZESŁO

300,00

MATERAC

1.000,00

PUFA

300,00